Kategorie

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy…”-Wieczernik Maryjny

ks. Roman

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy…”

27 listopada w ostrożańskim sanktuarium odbył się kolejny Wieczernik Maryjny. Przybyliśmy do naszej najlepszej Matki, by za Jej pośrednictwem przedstawić Bogu to wszystko, co nas boli, nęka, dręczy. W sposób szczególny zawierzaliśmy Maryi tych, którzy w jakikolwiek sposób są uzależnieni.

Głównym punktem naszego nabożeństwa była Msza św., której przewodniczył proboszcz ks. dr Roman Szmurło. Po niej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Uwielbialiśmy Jezusa ukrytego pod postacią chleba. Chwaliliśmy Go całym sercem, przedstawiając Mu całą naszą nędzę, nasze słabości, niedoskonałości i naszą złośliwość. Prosiliśmy o zmiłowanie nad tymi, którzy nadużywają alkoholu, by Bóg uwolnił ich od zgubnych skutków tej słabości, dał siłę i moc do powstania. Modliliśmy się pieśniami i rozważaliśmy tajemnice różańcowe części bolesnej, podążając za Jezusem po drogach Jerozolimy, od Ogrójca aż po Kalwarię.

W pierwszej tajemnicy ogarnęliśmy modlitwą tych wszystkich, którzy mają w swych domach alkoholików lub bliskie osoby nadużywające alkoholu, aby nigdy nie tracili nadziei w sens nieustannej modlitwy i żyli słowem Pana. Przedstawiliśmy też Bogu tych wszystkich, którzy odeszli do wieczności bez sakramentów św., by okazał im swe miłosierdzie. W drugiej tajemnicy, wpatrując się w głębokie rany Chrystusa, zdobyliśmy się na bardziej doskonałą skruchę. Wyrażaliśmy żal za grzechy, wołając: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”. Przez trzecią tajemnicę dostrzegliśmy to, że wspomnienia grzechów jak ciernie wbijają się w nasze sumienia. Zrozumieliśmy, że te kolce możemy usunąć, przynosząc ulgę Jezusowi i nam samym, przez wytrwałe wypełnianie postanowienia poprawy. Przepraszaliśmy za wszelkie kolce pijaństwa i za grzechy, które były ich rezultatem. Tę tajemnicę prowadzili mężczyźni, którzy kiedyś zbłądzili, ale powstali i są blisko Chrystusa. W dalszej części Różańca prosiliśmy o siłę i odwagę do szczerego wyznania grzechów w sakramencie pokuty dla nas i tych wszystkich, którzy uciszyli już swoje sumienia.

W ostatniej tajemnicy bolesnej Jan dostał od Jezusa Matkę, Ona umiłowanego ucznia. Jezus o nas też nie zapomniał, my otrzymaliśmy możliwość zadośćuczynienia za nasze grzechy. Dzięki temu możemy mówić do Boga: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”. Przepraszaliśmy Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie za ludzi uzależnionych, bo oni często nie są w stanie jeszcze przepraszać, żyjąc w upojeniu alkoholowym, głodzie narkotykowym czy innych uzależnieniach. Naszej Matce zostały też przedstawione prośby wcześniej spisane na kartkach.

Następnym punktem naszego modlitewnego spotkania było indywidualne błogosławieństwo, które daje nam siłę do wytrwania w dobru, bowiem Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Po błogosławieństwie indywidualnym Pan Jezus błogosławił nam ukryty w Najświętszym Sakramencie. Podchodził do każdego, nad każdym się pochylał, a my z wiarą przyjmowaliśmy Jego obecność, aby przemieniał nasze serca. Tego dnia na ołtarzu została wyłożona Księga Trzeźwości, w której to od 15 lat nie było żadnego wpisu. Nasz duszpasterz jako pierwszy wpisał się, by złożyć ofiarę, że na czas pasterzowania w naszej parafii nie spróbuje żadnego alkoholu. W ślad za nim również inni uczestnicy wpisali się do księgi za tych wszystkich, którzy obrażają Boga przez nałogi, a szczególnie pijaństwo.

 

Katarzyna Kryńska


ks. Roman


„Koniarskie zaduszki”

,,Koniarskie Zaduszki” W sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej 18 listopada miał miejsce diecezjalny zjazd członków Związku Hodowców Koni. Związkowcy przybyli tu na czele z ks. dr. Andrzejem Ulaczykiem, proboszczem w Wyszkach, a zarazem ich duszpasterzem. Celem tego spotkania była modlitwa za…

Śliczna Pani z Ostrożan-Wieczernik Maryjny

Ks. Pieniak

Śliczna Pani z Ostrożan


W Ostrożanach Matka Boża w swoim cudownym wizerunku króluje od XVIII wieku. Przejawem szczególnej czci do Matki Zbawiciela jest od 5 lat Wieczernik Maryjny. 27. dzień każdego miesiąca dla wielu parafian i przybywających gości jest dniem zarezerwowanym dla Maryi.

Dlaczego właśnie tego dnia w szczególny sposób zanurzamy się w modlitwie przed Jej wizerunkiem w naszym sanktuarium? Czynimy to na pamiątkę objawień św. Katarzyny Laboure. Maryja, objawiając się Świętej po raz ostatni 27 listopada 1830 r.we Francji, poleciła, by postarała się ona, aby wybito medale według wzoru, jaki jej przedstawiła, a mówiła o „cudownym medaliku”. Wtedy to św. Katarzyna Laboure ujrzała Najświętszą Maryję Pannę stojącą na kuli ziemskiej, depczącą stopą łeb piekielnego węża. Równocześnie Święta usłyszała głos: „Kula, którą widzisz, przedstawia cały świat i każdą osobę z osobna”. Następnie ujrzała rozwarte i spuszczone do dołu ręce Maryi, a z Jej dłoni wytryskały strumienie promieni. Św. Katarzyna usłyszała ponownie głos: „Te promienie są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które Mnie o nie proszą”. W dalszej kolejności Święta zobaczyła literę „M” z wystającym z niej krzyżem, dokoła 12 gwiazd, a pod monogramem litery „M” dwa serca – Jezusa i Maryi. Wokół jaśniał napis: „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Odpowiadając na wezwanie Maryi, przychodzimy do naszej Pani Ostrożańskiej, by prosić Ją o łaski, bo Ona królując tu, na podlaskiej ziemi, ciągle na nas czeka.

           Tak więc 27 października kolejny już raz przybyliśmy do naszej Matki. Centralnym punktem naszego modlitewnego czuwania była Msza św. Przewodniczył jej ks. Wojciech Pieniak z Radzymina, który po raz drugi zaszczycił nas swą obecnością. Tego dnia przyszliśmy prosić Matkę o uzdrowienie wszystkiego tego, co w nas złe i chore, a nade wszystko prosiliśmy o uzdrowienie naszych dusz.
W Ewangelii Jezus mówił do nas: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie…”. Opowiedział również przypowieść o drzewie figowym, które nie przynosi owoców. Nawiązując do Ewangelii, Ksiądz Wojciech głosił, że nawrócenie ma ścisły związek z uzdrowieniem, bo jeśli przyjrzymy się uzdrowieniom Jezusa i uczniów, widzimy, że było uzdrowienie ciała, ale i dusza została nawrócona. Cierpienie fizyczne tylko towarzyszyło nawróceniu. Mówił też, że często jesteśmy jak to drzewo figowe, które nie przynosi owoców, bo możemy być pobożni, ale nasze życie nie owocuje w dobre uczynki. Owocem „naszego drzewa” jest również miłość. Miłość do najbliższych, z którymi przebywamy na co dzień. Rodzi się pytanie, skąd ją brać? Św. Paweł mówił: „Wy jednak nie żyjcie według ciała, ale według ducha, jeśli tylko On w was mieszka”. Tak więc jeśli żyje w nas Trójca Święta, to jesteśmy przepełnieni miłością, która udziela się innym, dając radość i pogodę ducha. Jezus prosi nas, byśmy wybrali owoce miłości, bo On nas ciągle „podlewa”, każdego roku „okopuje”. Wciąż w nas inwestuje, a my często nie potrafimy dostrzec tych darów – głosił ks. Pieniak. Po skończonej Eucharystii uwielbialiśmy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, z wiarą prosząc o łaskę uzdrowienia i dziękując za Jego obecność.

             Kolejnym punktem naszego spotkania było rozważanie części radosnej Różańca św. Modlitwę poprzedzały pieśni w wykonaniu scholi. Przedstawione zostały intencje napisane na kartkach, jak i te ukryte w sercach. W poszczególnych tajemnicach z głęboką wiarą prosiliśmy Maryję, by wypraszała u swego Syna łaskę uzdrowienia. Zwracaliśmy się do Niej o uzdrowienie dusz, o wyzwolenie z grzechów i nałogów, o uzdrowienie naszych serc, naszej pamięci, uczuć, naszego umysłu i naszych lęków, bowiem Chrystus mówi do nas: „Przestań się lękać” – zaufaj Bogu. Na koniec prosiliśmy o uzdrowienie naszych ciał. Bezpośrednio po Różańcu została odmówiona modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie.

           Następnie Ksiądz Wojciech wspólnie z naszym proboszczem ks. Romanem Szmurło udzielili błogosławieństwa przez nałożenie rąk. My zaś prosiliśmy Maryję, by wstawiała się za nami u Syna. Na zakończenie wszyscy zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

             Dziękujemy Bogu za Matkę, którą czcimy w naszym sanktuarium. To tu w szczególny sposób daje się odczuć ducha modlitwy. Tu przychodzimy, gdy mamy trudności i kłopoty, jak również dzielić się radością i powodzeniem. Przybywając do naszej najlepszej Matki, mamy świadomość, że zanurzamy się w źródle wiary, nadziei i miłości. Pragniemy dzielić się tą miłością i zapraszamy wszystkich czcicieli Najświętszej Maryi Panny do Ostrożan.

Katarzyna Kryńska


Ks. Pieniak

Do Ciebie Matko-Wieczernik Maryjny

Matka Boża Ostrożańska

Do Ciebie Matko

Wdniu 27. każdego miesiąca w sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej odbywa się spotkanie modlitewne, zwane Wieczernikiem Maryjnym. Inicjatorem tego pięknego nabożeństwa był przed 5 laty ks. Paweł Rytel- Andrianik, który w latach 2001-2003 był wikariuszem naszej parafii. To tu do swej Matki przychodzą dzieci, młodzież, jak również starsze pokolenie, by wypraszać siły na każdy dzień swojego życia.

Głównym punktem jest Msza św. Następnie rozważany jest Różaniec. Wierni przynoszą swoje prośby i dziękczynienia na kartkach, które są wyczytywane między poszczególnymi tajemnicami, jak również te ukryte głęboko w sercu. Nie brakuje tez gości z innych parafii, np. mieszkańców Perlejewa czy Drohiczyna, którzy pielgrzymują pieszo lub na rowerach (w okresie letnim).

27 września o godz. 18 w sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach odbył się kolejny już Wieczernik Maryjny. Modlitwom tego wieczoru przewodniczył ks. Wojciech Pieniak z Radzymina, związany z Odnową w Duchu Świętym, który wspólnie z naszym proboszczem ks. Romanem Szmurło koncelebrował Mszę św. Głównym przesłaniem homilii było to, byśmy nie wiedli grzesznego sposobu życia jak tetrarcha Herod, a w przeciwieństwie do niego głęboko poznawali Chrystusa i kochali Go całym sercem.

Po skończonej Eucharystii Ksiądz Wojciech udzielił błogosławieństwa i nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wszyscy zgromadzeni pozostali na modlitwie, rozważając tajemnice światła Różańca świętego Każdą cząstkę poprzedzało rozważanie, w którym wielbiliśmy Boga przez pośrednictwo Pani Ostrożańskiej, w rozmyślaniach polecaliśmy Jej opiece wszystkie nasze troski i radości, jak również tych, których mieliśmy w sercu, a którzy nie mogli tu przybyć. W modlitewny nastrój między tajemnicami wprowadzała nas schola, złożona z dzieci i młodzieży, adorując Boga w Trójcy Jedynego. Po Różańcu nastąpiło nałożenie rąk na każdego uczestnika połączone z modlitwą wstawienniczą.

Na koniec naszego spotkania modlitewnego ks. Pieniak pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Każdy, kto miał życzenie, mógł obejść na kolanach cudami słynący obraz Matki Bożej Ostrożańskiej, dziękując Bogu za otrzymane łaski. To nabożeństwo do naszej Matki jest czynnikiem dynamizującym życie religijne naszych parafian i przybywających pielgrzymów.

 

Katarzyna Kryńska


Matka Boża Ostrożańska

Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Ostrożanach połączone z dożynkami diecezji drohiczyńskiej

Biskup Antoni Dydycz podczas Mszy Świętej

 

Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Ostrożanach połączone z dożynkami diecezji drohiczyńskiej

          Z okazji 90-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej w diecezji drohiczyńskiej w 2007 r. odbyła się peregrynacja figury Matki Bożej z Fatimy. Parafia Ostrożany pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do tych niecodziennych odwiedzin przygotowywała się kilka dni wcześniej. Mieszkańcy zbierali się w poszczególnych wsiach, by omówić sposób dekorowania kościoła i obejść. Szyli proporczyki, chorągiewki, którymi następnie przystrojono trasę i obejścia wiejskie. W każdej wsi należącej do parafii na oknach łatwo dało się zauważyć wizerunki Pani Fatimskiej, często wśród kwiatów i lampek.

             Główne przygotowanie miało wymiar duchowy. Zostały przeprowadzone rekolekcje, którym przewodniczył ks. Dariusz Kujawa. Każdy starał się z jak największą gorliwością przygotować swe serca i umysły na spotkanie z Matką Pięknej Miłości. Nadszedł w końcu ten oczekiwany wieczór, piątek 7-go września. Na trasie z Miłkowic do Ostrożan została wcześniej postawiona brama powitalna. Tu też zgromadzony lud, eskorta straży pożarnej oraz asysta konna oczekiwali na pojawienie się samochodu-kaplicy z figurą Maryi. Przed kościołem wśród zapalonych zniczy na przybycie Pięknej Pani czekali ks. proboszcz Roman Szmurło, dziekan dekanatu drohiczyńskiego ks. Mieczysław Onyśk oraz księża z sąsiednich parafii. O godzinie 19.20 wizerunek Matki Bożej Fatimskiej stanął przed sanktuarium. Rozmodlony lud śpiewem pieśni „Z dalekiej Fatimy” zapraszał Maryję. Po przywitaniu przez księdza proboszcza figurę na swe ramiona wzięła młodzież, by procesjonalnie wnieść ją do świątyni. Przed wejściem do kościoła zostało udzielone błogosławieństwo figurą Matki Bożej na cztery strony świata.

             Na wstępie naszych uroczystości został odczytany telegram przesłany przez papieża Benedykta XVI. Słowa powitania do Najpiękniejszej Pani skierowali przedstawiciele: dzieci, młodzieży, rodzin ostrożańskich. „Fatimska Matko! Rodzin parafii Ostrożany pragną Cię przywitać. Zechciej zwrócić ku nam oczy swe. Choć chmury się jawią dość często z deszczami, radość w sercu mamy, że dziś Cię witamy. O Niepokalane serce Maryi, przepełnione dobrocią, okaż nam Swoją miłość, jaką masz dla nas. Niech płomień Twego Serca Matuchno ogarnie wszystkie ostrożańskie rodziny, aby w tym duchu nasze dzieci mogły rozwijać się i pracować z wiarą i miłością według wskazań Chrystusa”. Następnie gorące powitanie wyszło z ust księdza proboszcza.

             Na tę wyjątkową chwilę w życiu parafii przybył również ks. Biskup Antoni Dydycz, który przewodniczył Mszy Świętej. Po skończonej Eucharystii nastąpiło czuwanie przy figurze Matki Bożej. Wśród wielu modlitw i śpiewów nie zabrakło Różańca Świętego, bo przecież o tą modlitwę prosiła Pani Fatimska „Odmawiajcie codziennie różaniec…”.

             O północy została odprawiona Pasterka Maryjna celebrowana przez kapłanów pochodzących z tutejszej parafii. Przybyli bracia-księża Zbigniew i Janusz Bolewscy oraz ks. Tomasz Szmurło.

             Kolejny dzień obcowania z Matką Fatimską rozpoczął się o godzinie 6.00 adoracją przed Jej wizerunkiem. Dzień 8 września w parafii Ostrożany jest dniem odpustowym ku czci Narodzenia NMP. W tym roku pokrył się z peregrynacją Matki Bożej Fatimskiej i dożynkami diecezjalnymi. Tak, więc już od godzin rannych tłumy nawiedzały Maryję. Około godz. 10.00 przybywały delegacje z wieńcami dożynkowymi z terenu całej diecezji drohiczyńskiej. O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył pasterz tejże diecezji, w czasie której pobłogosławił wińce ziarno siewne. Nie zabrakło też przedstawicieli władz na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a także krajowym. Na tą wielką uroczystość figura Matki Bożej Fatimskiej została przeniesiona przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie z kościoła na ołtarz polowy i ustawiona w koronie dębu. Po bokach widniały napisy: „Odmawiajcie codziennie różaniec…” oraz „Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. W czasie tej uroczystości ksiądz biskup odznaczył wiele osób medalem Benemerenti ojca świętego Benedykta XVI. Najpiękniejsze wieńce otrzymały wyróżnienia. Pierwsze miejsce w kategorii wieniec tradycyjny otrzymała parafia Ostrożany. Drugie w kategorii o symbolice religijnej-parafia Dziadkowice. Trzecie miejsce nagroda z kategorii z innej formy otrzymał wieniec z parafii Miedzna. Wyróżnienia otrzymały również parafie: Nurzec Stacja, Platerów, Skibniew. Uroczystości dożynkowe zakończył symboliczny obrzęd łamania się chlebem.

              Następnie o godzinie 18 odbyła się Msza Święta wieńcząca peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej. W czasie tej Eucharystii kazanie wygłosił ojciec pallotyn, który zachęcał do obchodzenia pierwszych sobót miesiąca w intencji wynagradzającej za grzechy świata. Wielu parafian od razu pozytywnie odpowiedziało na ten apel. Tego dnia zostały również zebrane ofiary na budowę sanktuarium Matki Bożej w Odessie na Ukrainie, do której trafi figura peregrynująca po naszej diecezji. Po skończonej Eucharystii cała parafia została powierzona Maryi.

             Z Ostrożan w eskorcie straży pożarnej i zgromadzonego ludu odprowadzono figurę Matki Bożej Fatimskiej do parafii w Czartajewie.

 

Katarzyna Kryńska


Biskup Antoni Dydycz podczas Mszy Świętej IMG 1965 IMG 1969